Otázky a odpovědi

Jak pečovat o baterii v průběhu její životnosti?

 

Pro péči o baterii platí několik zásadních pravidel:

 

1) Neskladujte baterii ve vybitém stavu. Vzhledem k samovybíjení - postupnému poklesu nabití, je potřebné baterii během skladování  opakovaně, cca 1 x za 1-2 měsíce dobíjet.

2) Při poklesu baterie pod 50% nabití ji raději nabijte

3) Mezi nabíjením a vybíjením baterie (jízdou) ponechte časový odstup alespoň 30 minut. Nabíjejte bez přerušování.

4) Pokud můžete, udělějte  s baterií jeden vybíjecí a nabíjecí cyklus min. 1x za 2 měsíce

5) Pokud baterii nevyužíváte, skladujte a nabíjete ji v pokojové teplotě, na suchém místě.

6) Provádějte rekondici baterie alespoň 1x za rok (pravidelný servis baterie u odborného poskytovatele- viz. níže)

7) Pro dlouhodobé skaldování upravte nabití baterie na 60%. Tento úkon svěřte raději odbornému servisu.

 

Co je to rekondice lithiové baterie a jak často se má provádět?

(text chráněn autorským zákonem ,  copyright Activemedical s.r.o.)

Rekondice baterie znamená soubor kvalifikovaných úkonů, prováděný za účelem udržení  správné funkce jednotlivých elementů baterie, maximalizace výkonových parametrů a zajištění dlouhodobé životnosti baterie. Jedná se o opatření, které lze přirovnat ke garančnímu servisu automobilu po X tisících ujetých kilometrech. Po vstupní diagnostice je prováděno seřízení a výměna konkrétních dílů a nápní za účelem zachování správné funce a životnosti auta.

 

Abychom blíže vysvětlili v čem rekondice spočívá, je potřeba se podívat na chování baterie podrobněji.

 

Co se s baterií v průběhu užívání děje?

 

Baterie je poměrně složitý elektrochemický systém, sestávající z jednotlivých článků a řídící elektroniky.  V průběhu životnosti baterie dochází vlivem cyklování (nabíjení a vybíjení) ke vzniku rozdílů v parametrech jednotlivých článků (napětí, vnitřní odpor, vybíjecí a nabíjecí charakteristika). V případě, že odchylka na jednom nebo několika článcích je výraznější, řídící elektronika baterie si se systémem již nedokáže zcela poradit a baterie se začne chovat jako méně výkonná. Zpravidla vykazuje o něco nižší kapacitu a může docházet k jejímu dřívějšímu vypnutí řídící soustavou. Nabíjení trvá neúměrně dlouho nebo naopak podezdřele krátce. Elektrokolo již není tak živé anebo nedosahuje takového dojezdu.

Přitozený rozptyl parametrů jednotlivých článků ale nemusí mít v danou chvíli, například po roce užívání baterie, prakticky žádný výraznější projev. V jeho důsledku ale dochází k přebíjení nebo podbíjení (nedostatečnému nabití) jednotlivých článků, což zákonitě vede k prohloubení rozdílů v blízké budoucnosti a zkrácení životnosti baterie.  Elektrolyt článků prodělává určité změny i stárnutím, bez ohledu na frekvenci nabíjecích cyklů. K rozptylu článků tedy dochází i u baterií, které jsou dlouhodobě skladovány.

 

 

V čem spočívá rekondice?

Rekondice spočívá v úpravě charakteristik jednotlivých elementů baterie tak, aby se maximalizovala jejich součinnost, což se projeví správnou kapacitou a dlouhou životností. Rekondice se vlastně průběžný servis baterie. Sestává z podrobné diagnostiky a následného "seřízení" jednotlivých prvků baterie. Pokud  některý ze článků vykazuje výrazné odchylky, je možné včas baterii opravit, aniž by takovýto článek způsobil degradaci dalších součástí baterie. Servis je prováděn specializovaným externím zařízením, které individuálně a velmi přesným způsobem diagnostikuje  a upravuje vlastnosti jednotlivých elementů baterie.

 

1) Přesná diagnostika jednotlivých částí baterie

2) Úprava charateristik jednotlivých článků a případná oprava

3) Vybalancování všech charakteristik

3) Absolvování kondičních cyklů

4) Testování a ověření parametrů

 

Kdy je potřeba rekondici provádět?

Jak potvrzuje odborná praxe,  vhodným servisním intervalem Lithiových baterií je cca 6 měsíců, tedy v našich zeměpisných šířkách cca 1 sezona provozu. V případě, že se projeví změny v chování baterie nebo úbytek kapacity dříve, je vhodné ji provádět neodkladně, po zjištění těchto závad.  V obou případech se předejte devastaci baterie, způsobené problematickým chováním některé z jejich částí.

 

Kdo by si měl rekondici nechat udělat?

Každý, kdo chce, aby mu baterie vydržela dlouho a fungovala správně. Pokud se rekondice neprovádí, dochází degradaci  baterie, která může být velmi rychlá. Jsou případy, kdy kapacita baterie výrazně klesá v důsledku výše popsaných projevů, již po jedné sezoně. Vzhledem k tomu, že baterie stále tvoří významnou součást ceny elektrokol a elektrických vozidel, je dodržování "servisního intervalu" u baterií podstatnou součástí správné péče.

 

Kolik rekondice stojí?

Pokud není potřeba výměna součástí baterie, je v našem servisu úplná rekondice lithiovýcgh baterií (5-25 Ah) prováděna za sazbu již 600Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Co když baterie nevykazuje předepsanou kapacitu, je to vada?

(text chráněn autorským zákonem ,  copyright Activemedical s.r.o.)

Baterie je poměrně složitý elektrochemický systém, který prodělává určité etapy svého "životního" cyklu. Na výkonovém projevu baterie se projevuje také režim užívání, kterému byla vystavena. Obecně platí, že když začnete baterii používat, baterie by se měla dostat do plné kondice. Na začátku by tzv. zotavená kapacita měla činit alespoň 85% nominální kapacity, po dlouhodobém skladování (90dnů/ 40 st Celsia) by zotavená kapacita měla činit min. 50% nominální kapacity dle ČSN EN.

 

Při běžném užívání, např. během sezony by baterie měla vykazovat hodnotu kapacity blízkou nominální hodnotě, stanovené pro baterii výrobcem např.10 Ah. U nových baterií to bývá i o cca 10-15% více. S postupným užíváním a narůstajícím počtem nabíjecích cyklů se kapacita baterie postupně snižuje.

 

Je potřeba vycházet z toho, že pro měření je nezbytné  dodržet nízký (předepsaný) vybíjecí proud. Pod proměnlivým zatížením vysokými proudy, např. při jízdě na elektrokole, je reálný kapacitní výstup z baterie vždy nižší. Chemická struktura baterie zkrátka nezvládne vydat tolik proudu, jako když byste ji vybíjeli pěkně pozvolna. Totéž platí i při změnách teploty. V mrazech nebo i při teplotách kolem 40 st Celsia lithiové baterie vykazují sníženou kapacitu. Je jim zkrátka moc horko nebo zima - elektrochemická reakce je teplotou ovlivněna. Gelové olověné baterie mohou být mrazem nezvratně poškozeny, takže je třeba je skladovat v teple.

 

Pokud se ale kapacita baterie sníží náhle, skokově, je to  většinou projevem závady na některém ze článků nebo řídící jednotce baterie. Od toho se následně odvíjí i potřebná oprava.

Co přesně se považuje za nabíjecí cyklus, je to každé nabití? Kolik cyklů má baterie reálně vydržet?

(text chráněn autorským zákonem ,  copyright Activemedical s.r.o.)

Jedním z parametrů baterie je počet tzv. nabíjecích cyklů, které je baterie schopna absolvovat, než dojde k podstatnému vyčerpání použitelné kapacity baterie. Přitom podstatným vyčerpáním je podle ČSN EN pokles pod 60% kapacity. Při absolvování zkoušek plnými vybíjecími cykly (předepsaným způsobem) by u lihtiových baterií mělo být potřeba min. 300 cyklů. 

V praxi to znamená, že baterie se chová normálně, když vydrží alespoň 300 plných nabití a vybití, než začne být pokles kapacity zřetelný. To neznamená, že je pak  "po baterii", ale zkrátka už Vás nepovozí jako dřív. Klidně ale může dalších 200-300 podobných cyklů absolvovat a pořád se s ní dá jezdit. 

POZOR - při běžném užívání ale baterie neprodělává plný nabíjecí cyklus při každém nabíjení a počet nabití, které v důsledku toho snese, tak bývá dvoj i trojnásobně vyšší. Některé normy a různí výrobci používají proto jako jednotku cyklu polovinu nebo poměrnou část plného vybití a nabití, aby hodnotu více přiblížili způsobu reálného užívání (cyklování) baterie  a aby také počet cyklů vypadal lépe. V praxi se tak ustálilio, že lithiová baterie je schopná vydržet 800-1000 cyklů, resp. v tomto případě spíše výraznějších nabití a vybití. U olověných baterií je to cca třetina.

Při měření počtu cyklů se mezi jednotlivými cykly ponechává 1-4 hodiny prodleva pro stabilizaci elektrolytu. Pokud ale baterie prodělává jednotlivé cykly např. v půběhu 2 let, podepisuje se na ní stárnutí jednotlivých chemických složek baterie a počet cyklů, které baterie snese v delším čase se adekvátně zkracuje.

 

 

Jak se baterie opravuje a vyplatí se to vůbec?

(text chráněn autorským zákonem ,  copyright Activemedical s.r.o.)

Vstupním krokem pro stanovení rozsahu opravy je diganostika baterie - tj. proměření parametrů baterie jako celku i jednotlivých článků a ověření funkce řídící jednotky BMS. Na základě diagnostiky  se určí, zda články půjdou znovu naformátovat, nebo bude potřeba výměna některých z nich, případně zda porucha není v řídícím obvodu nebo instalaci.

 

Pokud se dá baterie znovu zformátovat, pohybuje se u nás cena i se vstupní diagnostikou okolo 600 Kč

Pokud je potřeba výměna článků, obvykle 1-2ks, může být oprava do 2000 Kč

Pokud je třeba opravit nebo vyměnit řídící jednotku, oprava stojí obvykle od 1500 do 3000 Kč

 

Ve srovnání s pořizovací cenou nové baterie cca 8-14 000 Kč se jendá pro zákazníka o stále rentabilní opravu.

 

U gelových článků na bázi olova lze baterii dostat do kondice tzv. desulfatací - obnovením kapacity elektrolytu rozpuštěním reagentů na bázi síry. Tento úkon se pohybuje podle parametrů baterie okolo 500 Kč.

 

Co je potřeba udělat, pokud baterie nebude delší dobu používána?

Baterii nabijte, odpojte od zátěže a skladujte v pokojové teplotě (zejména Pb baterie), v suchu a temnu. Neskladujte ve vybitém stavu. Pokud napětí baterie klesne pod mezní hodnotu, vede to k nevratným změnám a ztrátě kapacity u všech typů baterií. Vzhledem k samovybíjení - postupnému poklesu nabití, je potřebné baterii během skladování  opakovaně, cca 1 x za 1-2 měsíce dobíjet.

 

Dlouhodobé skladování

Pro dlouhodobé skladování se upravuje stav nabití na cca 60%, tzn. že po plném nabití v časovém odstupu cca 4 hodiny a v pokojové teplotě se baterie řízeným způsobem vybije předepsaným proudem na 60% nabití. Tento úkon svěřte raději odbornému servisu.

Jak je to s kapacitou baterií během záruční doby, je záruka 2 roky nebo méně? Je pokles kapacity důvodem k reklamaci?

Zde připojujeme stanovisko České obchodní inspekce:


Často se setkáváme s tvrzením prodejců , že záruka na baterii je pouze šest, nikdy dvanáct měsíců .
To je samozřejmě omyl. Záruka na baterii je dvacetčtyři měsíců , stejně jako na ostatní spotřební
zboží. U baterií a žárovek i jiných věcí je však nutno rozlišovat mezi zárukou a životností, což není
totéž. Životnost může být buď kratší, nebo delší než záruční doba. Záleží především na frekvenci
používání výrobku.
Je samozřejmé, že pokud bude někdo výrobek používat jedenkrát měsíčně , vydrží mu baterie déle
než druhému, který bude stejný výrobek používat několik hodin denně .
Dvouletá záruka u baterie se tedy vztahuje spíše na její náhlé zkolabování než na postupnou ztrátu
kapacity. V praxi to znamená, že pokud výrobek přestane fungovat úplně, můžeme ho reklamovat
třeba za rok a půl. Naopak reklamace nebude uznána, jestliže baterii jsme nuceni po roce provozu
nabíjet častěji než při koupi. Záruka se totiž obecně , nejen u baterií, vztahuje na závady, které
vzniknou vadou materiálu nebo výroby. Nevztahuje se ale na vady, které vznikly běžným opotřebením.
Potřeba častého dobíjení patří mezi běžné opotřebení.

 

(text chráněn autorským zákonem ,  copyright Activemedical s.r.o.)

V našem servisu vycházíme při měření parametrů baterie z normy ČSN  EN 61960 stanovující mimo jiné kriteria pro uchování a zotavení kapacity baterie. Zotavená kapacita baterie získaná předpisovým měřením činí 85% C5 Ah.

Laicky řečeno, pokud se s baterií zachází nanejvýš slušně (nabíjení, počet cyklů, skladování atd), její kapacita by v záruční době neměla výrazněji klesnout pod cca 80% kapacity nové baterie.  Pokud je baterie zatěžována vyššími proudy, např. při ježdění na vyšší stupeň asistence, osazení elektrokola akcelerátorem (pro přímý záběr motoru), je pravděpodobné, že baterie bude vykazovat úbytek kapacity dříve.


Záznamy: 1 - 7 ze 7

(text chráněn autorským zákonem ,  copyright Activemedical s.r.o.)